Týdenní plányTýden od 26. února

Recitování básničky - kdo ještě nerecitoval!!

Čj - stavba věty (PS 17), koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského,

dále procvičování v i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, psaní slov s předponou pod-, s/z

Kontrolní test v úterý

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Příčina a následek", "Fakt a názor"

M - PS 2. díl - do str. 12

- Geometrie - rýsování rovnoběžek str. 14

Kontrolní test ve středu

Přírodověda - Příroda v zimě - str. 41 - 43

Vlastivěda - předložení zápisků v sešitě

Testy ve čtvrtek (Vlastivěda - str. 39 - nerostné suroviny, průmysl a str. 44 - služby, ochrana přírody) 

OCEŇUJI, JAK KVALITNĚ SE DĚTI PŘIPRAVILY NA TEST V UPLYNULÉM MĚSÍCI NA TÉMA ZEMĚDĚLSTVÍ, PŮDA!!!

Týden od 19. února

Raději i na tomto místě zopakuji informace týkající se tohoto týdne:

21. 2. školní kolo recitační soutěže

22.2. pokud nebude pršet, půjdeme sportovat do lesa, protože tento den není k dispozici tělocvična - vhodné oblečení a obuv

22.2. balíček místo oběda v jídelně

Recitace básniček - kdo ještě nerecitoval!!

Čj - koncovky podstatných jmen rodu středního, dále procvičování v i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, psaní ě/je, u- ů - ú , s/z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Hlavní myšlenka a detaily", "Posloupnost"

M - PS 2. díl - do str. 9 (zlomky, jednotky délky, zaokrouhlování)

Přírodověda - Ekosystém - str. 23. les v zimě

Vlastivěda - předložení zápisků v sešitě vypsaných z učebnice na str. 29 - 31

+ poslední referáty na ČR a kraj (nepřítomní žáci)

Testík v úterý (Vlastivěda - str. 32)

Test ve čtvrtek na téma - podmínky života (voda, vzduch, nerosty a horniny, půda, světlo a teplo ze slunce), půda - z čeho vznikla, co se podílelo na jejím vzniku, co znamená zvětrávání, co je humus, ornice (Přírodověda str. 22) + co je zemědělství, využití půdy, zemědělství v nížinách a vysočinách a lestnictví (Vlastivěda str. 29 - 32) - práce v centrech

Týden od 5. února

Čtenářské deníky

Prodloužila jsem termín odevzdání čtenářských deníků alespoň se třemi knížkami do příštího týdne. V úterý 6. února proběhne jejich "přehlídka".

Recitace básniček.

Návštěva knihovny - ve středu 7. února

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu - životnost a neživotnost, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, ě/je

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost - fakt a názor, příčina - následek

M - PS 2. díl - str. 4 - 5, Geometrie - str. 17 - 18

Referáty

Většina děti již zdárně prezentovala Českou republiku i kraje. Na vystoupení zbylých pár se těšíme v příštím týdnu.

Práce v centrech na téma "Půda" - zemědělství, lesnictví

Vlastivěda - Zemědělství - str. 29 - 31

Přírodověda - Půda, Světlo a teplo ze slunce + další podmínky života (str. 22)


Týden od 29. ledna

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu - životnost a neživostnot, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, ě/je

Vlastivěda - poslední referáty o ČR a o krajích

M - dokončení PS 1. díl, Geometrie - do strany 13

Vlastivěda + Přírodověda - půda - zemědělství, lesnictví


Týden od 22. ledna

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky

Čteme s porozuměním každý den - čtenářská dovednost "Vizuální informace"

Pololetní test - v úterý 23. ledna (diktát, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky, u- ú- ů, ě/je, určování slovních druhů, u podstatných jmen - určit pád, číslo, rod, vzor, u sloves - určit osobu, číslo, způsob, čas)

M - PS do 39 - rýsování

Pololetní test - ve středu 24. ledna (sčítání a odčítání, násobilka, určování hodin, písemné odčítání a kontrola sčítáním, písemné dělení a kontrola násobením, rýsování kolmic, kružnice, čtyřúhelníku, dělení se zbytkem, slovní úloha)

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích - poslední týden!!!

Spoledný test z přírodovědy a vlastivědy - ve čtvrtek 25. ledna (doplnit podle mapy názvy pohoří v ČR, jak se jmenuje nejvyšší hora ČR a kde leží, jak dělíme horniny podle způsobu vzniku, jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem, alespoň k jedné hornině nebo nerostu napsat, jak ji lidé využívají, případně, co se z ní vyrábí, kde se těží černé uhlí).


Týden od 15. ledna

V úterý 16. ledna jedeme na Pražský hrad. Sraz před školou již v 7:40 nebo na nádraží v 7:45 (odjezd vlaku v 7:52). S sebou jako vždy průkazku nebo dvě přestupní jízdenky, svačinu, pití, případně drobné pro osobní útratu. Vhodné oblečení a obuv - musíme zvládnout rychlé přesuny. Návrat s koncem vyučování kolem 13:30.

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu a ženského rodu

M - PS do 37

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývají pouze dva týdny!)

Poslední práce v centrech na téma HORNINY A NEROSTY:

Vlastivěda - učebnice Nerostné suroviny - práce s mapou - str. 33 - 35 + Průmysl - hutnický, strojírenský, chemický, potravinářský, keramický a sklářský str. 36 - 37

Přírodověda - učebnice Nerosty a horniny str. 19 - 21 + vývoj Země - vyhledávání informací z encyklopedií

Geometrie - rýsování rovnoběžek (učebnice str. 89) + sešit Geometrie str. 13, poznávání a modelování geometrických těles (krychle, kvádr, rovnoběžnostěn - krystaly)

Psaní - popis horniny, příběh kamene ...

Ve čtvrtek - beseda s geologem Zdeňkem Táborským


Týden od 8. ledna

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Záměr autora

M - PS do 36

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývá již pouze pár týdnů!) 

Práce v centrech na téma HORNINY A NEROSTY:

Vlastivěda - učebnice Nerostné suroviny - práce s mapou -  str. 33 - 35 + Průmysl - hutnický, strojírenský, chemický, potravinářský, keramický a sklářský str. 36 - 37

Přírodověda - učebnice Nerosty a horniny str. 19 - 21 + vývoj Země - vyhledávání informací z encyklopedií

Geometrie - rýsování rovnoběžek (učebnice str. 89) + sešit Geometrie str. 13, poznávání a modelování geometrických těles (krychle, kvádr, rovnoběžnostěn - krystaly)

Psaní - popis horniny, ...


Týden od 3. ledna

- začínáme ve středu 3. ledna knížkami v knihovně

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Předvídání

M - PS do 33

Geometrie - rýsování pravoúhlých trojúhelníků

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývá již pouze pár týdnů!) + Služby a doprava v ČR


Týden od 11. prosince


ČjPodstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Test z Čj (ve čtvrtek)

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Fantazie a realita

M - PS do 31 - rovnice

Test z M (ve středu)

Geometrie - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda - Podzim v přírodě, les (od strany 24)

Vlastivěda - Počasí a podnebí - str. 26 - 27 + další referáty o ČR a o krajích


Týden od 4. prosince

Děkuji všem maminkám, které dorazí k nám do třídy 4. 12. na dílny na jarmark.

Čj - opakování - všechna vyjmenovaná slova, párové souhlásky

Podstatná jména - rod mužský životný, neživotný, vzory středního rodu

M - PS do 29 - celá čísla, římské číslice, zlomky

Geometrie - str. 7 - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda a vlastivěda - test ve čtvrtek (viz DÚ)

 

Týden od 27. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V + předpony, předložky

Podstatná jména, vzory středního rodu

M - PS  do 26

Geometrie - str. 7 - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda - práce v centrech  VODA str. 18 - 19 + vodní živočichové a rostliny str. 82 - 90

Vlastivěda - práce v centrech - VODSTVO str. 21 - 25


Týden od 20. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V + předpony, předložky

M - PS - do str. 25 + slovní úlohy, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

+ dělení jednomístným číslem (učebnice str. 36) + Geometrie - str. 7 -  rýsování kolmic

Přírodověda  - vyhodnocení testu "Živočichové" + Neživá příroda VODA str. 18 -19

Vlastivěda - VODSTVO str. 21 - 22Týden od 13. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpony, předložky do str. 36

M - PS - do str. 24 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Geometrie - str. 7


Přírodověda  práce v centrech na téma "Živočichové" - ve čtvrtek test na toto téma


Týden od 6. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpona - kořen - přípona do str. 33

M - PS - do str. 23 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Přírodověda - opakování (od str. 8 do 13) + práce v centrech na téma "Živočichové"

Týden od 30. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Vysuzování"

Návštěva knihovny (ve středu)

Kontrolní test (úterý)

M - PS - do str. 20 + slovní úlohy, rýsování úseček...

Kontrolní test (pondělí)

Vlastivěda - Zemský povrch do str. 20 - test mapy, zemský povrch

Přírodověda - Květ, opylení, oplození, plody do str. 13

Týden od 23. října do 25. října

26. října a 27. října jsou podzimní prázdniny!

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S

M - PS - do str. 19

Geometrie -  rýsování kolmic (str.5) - děti budou potřebovat trojúhelník s ryskou

Obsah, obvod - učebnice str. 14/31

Vlastivěda - Zemský povrch str. 18

Přírodověda - Byliny, Dřeviny str. 11


Týden od 16. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

- podstatná jména - procvičování pádových otázek

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost Porovnávání

M - PS - do str. 17

Dělení trojciferného čísla jednociferným

Geometrie - Různoběžky, kolmice (str.4)

Obsah, obvod

Vlastivěda - Mapy str. 13

Přírodověda - str. 10 (+ 36) - 11 - Rostliny

Týden od 9. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

M - PS - do str. 15

Vlastivěda - do str. 12 (opakování - testík ve čtvrtek)

Přírodověda - str. 9  - Rostliny  (opakování - test v pondělí)

Návštěva studentů ze zahraničí - Projekt EDISON (viz. hlavní web školy)Týden od 2. října

Čj - opakování vyjmenovaná slova po B, L

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

Návštěva knihovny 4. října

M - PS - do str. 13 Rovnice, velká násobilka

- Geometrie - rýsování kružnic

Vlastivěda - str. 8 - 10 Kraje ČR

Přírodověda - str. 7 - 9 + 31 - Živá příroda - Houby, Rostliny


Týden od 25. září do 27. září

28. září státní svátek a 29. září ředitelské volno

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - časování, určování osoby

Kontrolní test v úterý - viz domácí úkoly

M - PS - do str. 11

- Geometrie - polopřímka, rýsování trojúhelníků a měření obvodu, obsahu

Kontrolní test v pondělí - viz domácí úkoly

Vlastivěda - str. 6 -7 - Státní svátek - Den české státnosti (28. září) - sv. Václav, Řízení státu

Přírodověda - str.  7 - Živá příroda - HoubyTýden od 18. září

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinitiv), slovesné tvary jednoduché, složené

M - PS - do str. 10  - opakování: dělení se zbytkem, písemné odčítání

- Geometrie - průsečík

Vlastivěda - str. 6 -7  - Státní svátky,  ČR - demokratický stát

Přírodověda - str. 6 - 7 - Živá příroda - společné vlastnosti. Houby


Týden od 11. září

Čj - vyjmenovaná slova po B, dvojice slov dobýt - dobít, nabýt - nabít, ubýt - ubít....

    - slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinifiv), slovesné tvary jednoduché, složené

    - Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost  - odlišit v textu fakt a názor

    - návštěva knihovny

M - PS - do str. 7 opakování - malá násobilka, písemné násobení jednociferným činitelem...

    - Geometrie - rýsování přímek, rýsování úseček dané délky

Vlastivěda - str. 4 - 5 - Poloha ČR, státní symboly

Přírodověda - str. 4 - 5 - Přiroda živá a neživá


Týden od 4. září

Společně vytvoříme třídní pravidla, vzájemně si povyprávíme, kde kdo byl a jak prožil dny volna. Vítané jsou deníčky, pohlednice nebo fotografie, kresby či jiné výtvory.

Děti se seznámí s obsahem učiva jednotlivých předmětů.

Začneme procvičovat vyjmenovaná slova po B. Ve středu děti přinesou do školy svou rozečtenou knížku, mohou se i pochlubit knihou, kterou během prázdnin již přečetly. Samozřejmě možno přinést ukázat i více přečtených knih :-).

V matematice nás čeká opakování násobilky, sčítání i odčítání.

Od úterý budeme "oprašovat" flétny.